Obsah fóra Papírové modelářství CZ Obsah fóra Papírové modelářství CZ
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 


STANOVY CPM

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Papírové modelářství CZ -> CPM, o.s. + Muzeum papírových modelů
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JoK
Moderátor


Založen: 3.2.2006
Příspěvky: 361
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: 11.2.2009 18:42 st    Předmět: STANOVY CPM Citovat

Článek I ? úvodní ustanovení
1. Plný název občanského sdružení: Centrum Papírových Modelů
2. Sdružení používá zkratku: CPM
3. Sídlo sdružení: ul. Ruská č.497, Neratovice 277 11
4. Sdružení působí na celém území České republiky
Článek II1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.
Článek III - cíl činnosti sdružení
CPM je sdružením občanů, jejichž společným zájmem jsou papírové modely. Cílem sdružení je popularizovat papírové modelářství jako samostatnou a plnohodnotnou modelářskou odbornost v České republice a to především formou:
1. pořádání a organizování modelářských soutěží, setkání a výstav.
2. poskytování informačního servisu z oboru papírový modelů.
3. nabídky alternativního programu využití volného času dětí a mládeže a práce s talentovanou mládeží.
4. podpory aktivit směřujících k vydávání nových papírových modelů s aspektem na kvalitu jejich odborného zpracování a zaměření vycházející z národních a kulturních tradic.
5. podpory začínajících a nových autorů papírových modelů.
6. popularizace českého papírového modelářství v zahraničí..
Článek IV - členství
1. Členem CPM může být každý občan ČR starší 18 let a občan starší 15 let se souhlasem svého zákonného zástupce, dále pak kluby CPM (právnické osoby), které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. Podmínkou členství je zaslání vyplněné registrační karty na adresu předsednictva CPM společně se zaplacením členského příspěvku, který je poukázán na účet CPM vedený u finančního ústavu. Informace o členech mají důvěrný charakter a předsednictvo je neposkytuje třetím osobám s vyjímkou kontaktu v rámci založení Klubu CPM.
3. Členství vzniká dnem připsání členského příspěvku na účet CPM.
4. Dokladem o členství je členský průkaz společně s potvrzením o zaplacení členských příspěvků.
5. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena předsednictvu CPM
b) nezaplacením členského příspěvku k danému datu.
c) úmrtím člena
d) zánikem sdružení
e) vyloučením na základě zdůvodněného rozhodnutí předsednictva CPM.
6. Čestné členství:
Čestným členem CPM se může stát český i cizí státní příslušník a to na základě rozhodnutí předsednictva CPM a po splnění povinností platných pro řádného člena. Vedení CPM může ve výjmečných případech rozhodnout o prominutí členského příspěvku. Čestný člen CPM má stejná práva a povinnosti jako řádný člen CPM.
7. Při zániku členství je každý člen povinen odevzdat členský průkaz.
Článek V - práva a povinnosti členů
1. Člen CPM má právo zejména:
a) podílet se na činnosti CPM
b) volit a být volen do orgánů CPM
c) obracet se na orgány CPM s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
d) na informace ve formě Zpravodaje CPM, který CPM vydává nepravidelně, nejméně však 4x ročně
e) vystavení členského průkazu, který společně s dokladem o zaplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok prokazuje příslušnost člena ke sdružení a opravňuje k čerpání členských vyhod.
f) zakládat Kluby CPM a zúčastňovat se činnosti Klubu CPM podle místa obvyklého bydliště
1. Člen má povinnost zejména
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení
1. Člen je povinen zaplatit členské příspěvky ve stanovené výši za daný kalendářní rok, a to vždy do 31. ledna tohoto roku. Občan, který se stane novým členem v průběhu roku platí členský příspěvek v částce, která odpovídá podílu z ročního příspěvku za zbývající měsíce roku. O výši členského příspěvku rozhoduje předsednictvo CPM a oznamuje jeho výši členům CPM prostřednictvím Zpravodaje CPM nejpozději v posledním čísle Zpravodaje CPM za kalendářní rok.
Článek VI - organizační struktura
1. Organizační struktura je tvořena orgány CPM
2. Orgány sdružení jsou:
a) setkání členů
b) předsednictvo CPM
c) kontrolní a revizní komise
Článek VII - setkání členů
1. Setkání členů tvoří členové CPM, s vyloučením Klubů CPM (právnická osoba) a je nejvyšším orgánem CPM.
2. Setkání členů se koná nejméně jednou za 12 měsíců a to zpravidla v rámci soutěže. O Setkání členů jsou členové vyrozuměni písemně a to nejpozději 1 měsíc před setkáním. Toto vyrozumění je zpravidla součástí Zpravodaje CPM.
3. Setkání členů zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov CPM
b) schvaluje úkoly CPM pro příslušné období, výroční správu CPM, roční hospodářskou uzávěrku, zprávu revizní komise
c) má právo volit a odvolávat členy předsednictva CPM a členy revizní komise na návrh kteréhokoliv člena, rozhodovat o počtech členů předsednictva a jejich kompetencích
d) o finančních odměnách pro orgány CPM
e) může rozhodovat o výši členských příspěvků.
f) schvaluje změny soutěžních pravidel pro papírové modelářství.
g) rozhoduje o zrušení CPM
1. Setkání členů je usnášeníschopné vždy, pokud jsou splněny podmínky Článku VII, odstavec 2, těchto stanov. Vše schvaluje nadpoloviční většina přítomných veřejným hlasováním. Před každým hlasováním musí být prostor pro rozpravu. V rozpravě má každý člen právo vyjádřit se k danému tématu.
Článek VIII - předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem CPM, který za svou činnost odpovídá Setkání členů a řídí činnost CPM mezi setkáními.
2. Předsednictvo má nejméně 4 členy ? předsedu, dva místopředsedy a pokladníka.
3. Předsednictvo svolává předseda, nebo místopředseda CPM.
4. Předsednictvo rozhoduje hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokladník nemá hlasovací právo.
5. Předsednictvo zejména:
a) koordinuje činnost CPM
b) svolává Setkání členů
c) zpracovává podklady pro Setkání členů
d) v případě nárůstu členské základny má předsednictvo CPM právo zřídit stálou kancelář s jedním placeným zaměstnancem. Fungování této kanceláře musí schválit Setkání členů.
e) předsednictvo CPM může vytvořit stálé, nebo případové odborné komise v rámci řešení některých problémů. Členy těchto komisí se mohou stát i nečlenové CPM.
6. Povinnosti členů předsednictva CPM:
6.1 Předseda CPM
a) je nejvyšším představitelem CPM
b) je statutárním zástupcem CPM
c) je volen na setkání členů na maximálně dvě tříletá období.
d) řídí Setkání členů
6.2 Místopředsedové CPM
a) jsou voleni na Setkání členů na maximálně dvě tříletá období
b) spolupracují s předsedou a jednotliví místopředsedové jsou zodpovědni zejména za tyto oblasti ? organizace soutěží, pravidla, výroba a distribuce papírových modelů a styk s veřejností.
c) v případě rezignace nebo úmrtí kteréhokoliv místopředsedy přebírá jeho kompetence a povinnosti předseda CPM. V případě rezignace nebo úmrtí předsedy přejímá jeho funkce místopředseda.
6.3 Pokladník
a) je zodpovědný za veškeré finanční operace, které provádí CPM a to včetně záležitostí daňových. O využití finančních prostředků rozhoduje předsednictvo na základě hlasování.
b) je členem předsednictva bez hlasovacího práva
c) má poradní hlas.
Článek IX - revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem CPM, který za svou činnost odpovídá setkání členů
2. Revizní komise je minimálně tříčlenná
3. Revizní komise zejména:
a) kontroluje nakládání s finančními prostředky CPM a to nejméně ve dvouměsíčních intervalech
b) má právo kontrolovat hospodaření Klubů CPM
c) upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění a kontroluje nápravu.
d) podává zprávu o výsledcích své činnosti na Setkání členů
4. Členové komise nesmí být v příbuzenském ani obchodním vztahu k žádnému členu předsednictva a k pokladníkovi. Člen komise by neměl být zaměstnancem subjektu, který se zabývá papírovým modelářstvím na komerční bázi.
5. Kontrolní činnost probíhá na základě dohody a oznámení pokladníkovi a musí jí být přítomna nadpoloviční většina členů komise a předsednictva
Článek X - zásady hospodaření
1. CPM hospodaří s movitým a nemovitým majetkem
2. Zdroje majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) výnosy majetku
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
1. Práce všech funkcionářů CPM (předseda, místopředsedové, pokladník, kontrolní a revizní komise) je bezplatná. Členové předsednictva CPM a revizní komise mají právo na proplacení cestovních nákladů spojených s činností v CPM.
2. CPM může na základě rozhodnutí setkání členů vytvořit pro nakládání s finančními prostředky nadační fond.
Článek XI - klub CPM1. Klub CPM sdružuje členy CPM podle místa jejich obvyklého bydliště. Klub CPM je základní organizační jednotkou CPM. Mimo rámec CPM jedná vždy svým jménem.
2. K založení klubu je potřeba nejméně tří členů CPM starších 18 let, kteří na ustavující schůzi Klubu vyplní žádost o registraci jejíž formulář obdrží od předsedy CPM. Formulář obsahuje seznam členů Klubu CPM, jméno předsedy a pokladníka, kontaktní adresu (vhodná je adresa předsedy klubu)
3. Klub registruje a schvaluje předsednictvo CPM. Klub obdrží registrační číslo.
4. Klub CPM pak do 30 dnů zašle kopie vyplněné registrační listiny a rozhodnutí o přidělení IČO Českým statistickým úřadem.
5. Klub CPM na ustavující schůzi volí svého předsedu (předseda je statutárním zástupcem) a v případě, že se rozhodne k vybírání členských příspěvků Klubu CPM, také pokladníka, který je zodpovědný za nakládání s finančními prostředky. Klub s finančními zdroji hospodaří samostatně. Klub CPM může získávat finanční prostředky také z darů a příspěvků fyzických a právnických osob.
6. Klub CPM má právo zvolit si vlastní název. Používá potom toto označení: Klub CPM č. ? ?Název?.
7. Po registraci má právo zúčastňovat se soutěže klubů.
8. Klub ukončuje svou činnost na základě rozhodnutí členů. Rozhodnutí oznamuje písemně předsednictvu CPM.
9. Automaticky je jeho činnost ukončena poté co počet jeho členů poklesne pod tři řádné členy CPM.
10. Klub může zrušit předsednictvo CPM pokud by jeho činnost byla v rozporu se stanovami a cíli CPM.
11. Klub CPM má právo pořádat soutěže, výstavy apod. Svou činnost konzultuje s předsednictvem CPM.
12. Další činnost Klubu CPM upravují vnitřní směrnice CPM vydávané předsednictvem CPM. Každou směrnici musí schválit nejbližší následující Setkání členů.
Článek XII - zánik CPM
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
b) rozhodnutím ministerstva vnitra
1. O ukončení rozhodují členové CPM na Setkání členů. Rozhodnutí musí být přijato dvěmi třetinami přítomných a jeho součástí musí být také rozhodnutí o veškerém majetku CPM a o jeho dalším použití a ustaven likvidátor.
Článek XIII - závěrečná ustanovení
Toto sdružení vzniká registrací ministerstvem vnitra.
_________________
Koupím hrob na Slavíně.
PS.Nespěchá!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Papírové modelářství CZ -> CPM, o.s. + Muzeum papírových modelů Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com